Nummõr' 86
Süküskuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kas kinki vaesõlõ lehm?
 •  
 • Ruitlasõ Olavi sai Kangro-preemiä
 •  
 • Konkurss koolilatsilõ
 •  
 • Põlva maakunnan om varsti pia kõigil internet
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Võro keele huviliidsi jakkus
 • Märgotus
   
 • Kotussõlõ õigõ nimi!
 •  
 • Lahtvee Valdur: rohiliidsi partei tulõ katõ-kolmõ aasta peräst
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Kotussõlõ õigõ nimi!
   
  Valla tekku vana ja õigõ kotussõnime tagasi!
   
  Saarõ Evar, kotussõnimmi uurja
   
   
  Ku ma käü Võrumaad ja viimätsel aol ka vanna Tartumaad piten kotussõnimmi küsümän, om mõnõn paigan võimalda ette üteldä, miä nakkas juhtuma, ku küssü, miä om seo külä nimi. Inemise nakkasõ maaha vaht'ma ja seletämä, et näet, inne oll' meil sääne külänimi, a no om vallast pant tõistsugumanõ nimi ja tiiä-i, kumba kaardirulliga ammõt'mehele sõs üteldä tulõ.

  Tuu «no om vallast pant» juhtu joba pia kolmkümmend aastakka tagasi unitsõl Bre˛nevi aol, ku kinkalõgi Moskvan tull' mõtõ, kuimuudu statistikat ilusambas tetä. Tävveste tühäs jäänü külä, üte, katõ ja viie inemisega külä tull' kokku arvada, et külä inemiisi keskmäne nummõr' naanu hoobis rahva manutulõmist näütämä.

  Keskeltläbi kattõ Eestin ammõdipaprist är egä tõõnõ külänimi, a näütüses Haanimaal ja Setomaal, kon külä olli seoniaoni häste väigukõsõ, jäi perrä õnnõ neläsosa inneskidsist külänimmist.

  Eesti Vabariigi tagasitulõmisõga es muudõta tuud ull'ust esihindäst tagasi. Säädüslik kõrd õigidõ külänimmi tagasivõtmisõs sündü 1997. aastal. Saarõmaa valla olli joba inne õigõ külänime tagasi tennü ja no sai nuu üle riigi ammõtligus.

  Võrumaal kamand' umma rahvast õigidõ külänimmiga õnnõ Rõugõ vald, a ku võimalus anti, tei vana külä tagasi ka Haani ja Misso vald, Põlva puult Veriora ja Orava vald, Setomaa valdust Meremäe vald. Mitte peris kõiki külli es tii tagasi Sõmmõrpalo, Lasva ja Verska vald, a säälgi tull' nimekirja iks hulga rahvaperätsit külänimmi manu.

  Ütsikit külli om rahva kõva nõudmisõ, allkirju kogumisõ ja muud sorti õiõndamisõ pääle tagasi tettü Võro ja Vahtsõliina vallan. Ummõhtõ es pidänü tuu asi nii käümä, et õnnõ kõva helüga nõudja saava uma õigõ külänime tagasi. Ei saa jo õigõ olla, et Kiuma mõisa ei olõ inämb Kiuma mõisa, a om Aarna külä. Vai et Vastse-Kuuste valla Alakülä ei olõ inämb Alakülä, a Logina külä üteainu Logina talu perrä, miä om tuu külä veere pääl.

  «Ütelge meile, kuis mi ummõhtõgi Sika külä nime tagasi saanu?» omma küsünü Põlva valla Sika külä inemise. «Tuu, et Kurõküläst om Mägiotsa tett, om iks ull'usõ tipp,» märgutasõ Räpinä valla talumehe. «Kost sääne ull'us tull', et mii olõ Soomõ külä ala pantu?» küsüse Antsla valla Oekülä inemise, kink talu aknidõ all laiutasõ suurõ kar'alauda, elupäävä Oe lautu nime all tunnõtu. «Urvastemõisa nime taastamise kohta on meil juba ammu põhimõtteline otsus olemas,» kõrrutas joba mitmendät aastat Urvastõ vallavanõmb.

  Mille sis as'a ei liigu, ku põhimõttõlidsõlt om selge, et külänimmi tulõ paranda? Kas riik' tege umalt puult takistuisi? Tulõ vällä, et ei tii. Joba aastak aigu mass kõrd, miä lupa külänimmi ja küläpiire muutmist alusta ja valitsusõ kätte otsustamisõs saata üts'kõik' kuna.

  Üts'kõik' määne vallavolikogu kuunistmine või tuu as'a är otsusta. Õnnõ paprit, midä vormistamisõ manu nõudas, om peris mitmit. Ja säält kõik' hädä pääle nakkasõgi.

  Kiä noid paprit tege? Egas ummõhtõ vallasekretär'? Vai viil hullõmb, maakõrraldaja, kink pää vinümäjäänü maareformi peräst egä päiv ja vaihtpidämäldä valutas? Kuis piät säädüsetähest arvu saama? Sakõstõ mõtlõs vallakirutaja siin as'a hindä jaos rassõmbas joba tuuperäst, et nii om kõgõ lihtsamb mitte midägi tetä.

  Ku vallavalitsus ei võta asja ette, või kiruta Vabariigi Valitsusõ kotussõnimenõvvukogulõ. A tegelikult – viil lihtsämb om inne valimiisi uma külä kandidaadiga kokku leppü: ei kannata kavvõmb taad edesitõukamist, panõmi vallavalitsusõ tüüle!

  Tekku sis mõnigi asi är, mis vähämbält valla käest külh rahha ei nõvva. Joonistagu küläpiiri õigõs, tekku vana ja õigõ külänime tagasi. Niikavva ku inemise viil mäletäse õigit nimmi, om tuud asja pall'o lihtsämb aia ku kavvõn tulõvigun.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!