Nummõr' 85
Süküskuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Ubinist saaki-i vallalõ
 •  
 • Ristipuiõst tetäs põh'alik andmõbaas'
 •  
 • Täämbä om edimäne võro raadiosaadõ
 •  
 • Linapäiv Mõnistõn
 •  
 • 20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
 • Elo
   
 • Porovigu, Caesar ja sininõna
 •  
 • Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
 •  
 • Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
 • Märgotus
   
 • Eestin om «turistõ aig»
 •  
 • 20 miljonit targalõ inemisele?
 •  
 • Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
 •  
 • «Võru kiil'» sünnüs häste kinkmises
 •  
 • Mis saa mehitsist?
 • Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
    
   
  Visseli Triin ütles, et puumaja praavitamisõs tulõ aigu võtta. 
    
  Põlinõ võrokõnõ, Tarto Ülikooli aoluudiplomiga Visseli Triin (27) valiti 13 kandidaadi siäst süküskuust Muinsuskaitsõinspektsiooni Võro maakunna vanõmbinspektri ammõtihe. Kuis vannu huunit kõrda tetä ja vanaperätselt ehitä, tuu om Triinu aastit köütnü. Tuuperäst pelgä-i tä vaiõluisi tuugi seltskunnaga, kink meelest võinu Võro vanaliina klaasist ja plastist pilvelahkjit täüs ehitä.

  Olõt vagivahtsõnõ ammõtnik, midä võinu Võromaa inemise su kotsilõ teedä?

  Olõ piaaigu terve elo Võromaal elänü, sai mõnõ ao iist elämä vanna Vahtsõliina kihlkunda, Tudõrna kõrtsi maja om mu kodo. Ehitüse värk' naas'ki säält: kõgõpäält tulli hindäl hädä ja sis naas' huvitama, kuimuudu naid vannu maiu niimuudu remonti, et nä häste alalõ püsünü.

  Vana majaga olõ-i niisama, et võtat vahtsõ ao matõrjaali ja mugu nakkat remont'ma. Neo sünnüse jo vahtsidõ maiu ehitämises, no mõni asi passis ka vana majaga kokko, a tuud piät tiidmä. Tuu teemaga putut õkvalt kokko, ku nakkat vanna maia kokko kobistama.

  Määne su tüü om?

  Om Võro liin, kos om muinsuskaitsõala. Sis omma muistidsõ: mõisa, kerko. Üle 400 objekti om arheoloogiat. Ku kiäki löüd näütüses rahapaakõsõ, sis tulõ tuu sinnä paiga pääle jättä ja teedä anda: tuu iist mastas rahha kah. Esi kaibma naada tohe-i.

  Ega taa kerge tüü ei olõ. Tahetas Võro liina muinsuskaitsõala är kaotada ja... Osa Võro vanaliina maiu umanigõst omma joba kimmä, et muinsuskaitsõala kaoski ja omma naanu ilma määndsegi lualda ummi maiu ümbre ehitämä.

  Ku tahetas midägi ehita, tulõ mul projekte kokko leppü vai ku om vana maja, sis eräle nõudmiisi tetä, määndse omma maja väärtüsligu osa, midä tulnu alalõ hoita.

  Kimmähe tulõ plaanõst teedä anda inne, ku nakkat maia kõrda tegemä, mitte nii, et inne nakkat tegemä ja mõtlõt, et kuigumuudu vast saa är. A perän tulõ hädä ja tulõ kõik' ümbre tetä.

  Kas Võro vanaliina tulnu alalõ hoita vai vahtsit muudsit maiu täüs ehitä?

  Mu hindä saisukotus om, et muidoki võit tan ehitä, a piät säändse maja ehitäma ja pruuk'ma säändsit matõrjaalõ, miä ei nakka vannu maiu kõrval rüük'mä. Om tettü, mis om tettü: suuri plokk'maiu om tan pall'o. A noid vinne aol ehitedüisi maiu om kah vaia kaitsa.

  Meil om näidega köüdet halva mälestüse, a nä omma üts' osa Võro vanaliina aoluust.

  Kuis plaanit toimõ saia kant'päiega nn kinnisvaraarõndajidõga, kiä nigunii pruum'va sinno «är kõnõlda»?

  Ega as'aluu nii hullu ei olõ kah inämb. Inemise nakkasõ tiidsämbäs saama. Meil om plaanin koolitusi tetä. Kõgõ hullõmb asi om, ku inemise kaemisõ tsõõr' (silmäring) om ahtagõnõ, a tä mõtlõs umast pääst umbõlõ hää as'a vällä.

  Tarton ja Tal'nan säändse koolitusõ käävä – kuimuudu aknit inneskidses tetä (restauriiri), kuis esi värvi tetä, kuis vanna ja vahtsõt kokko klapita. Sääl huviliidsi jakkus.

  Soomõn ja Roodsin lahutas noid kipskarkassi pääl maiu joba lakja, mis tan 20 aastat tagasi tetti.

  Misperäst mi arva, et puumaja, miä omma tan mitusada aastakka saisnu, omma halva? Mi piät õnnõ näide praavitamisõs aigu võtma. Vanast ehitedi kõkkõ aigupiten. Tuuperäst nää nii kavva pistü saisnu ommaki.

  Kas ja midä om plaanin tetä ristipuiõ kaitsmisõs?

  Muidoki ma arva, et näid pidänü kaitsma. A ku naatas midägi hirmsalõ kaitsma, sis tõsõlt puult või-olla tuuga häötedäs midägi.

  Ku panda ristipuiõ mano suur' silt', et tuu om kaitsõ all, sis inemise ei julgu sinnä inämb umma risti tetä – äkki piät tä tegemä ettekirotõt suurusõga risti vms?

  Tuuperäst lövvä, et puid tulnu kaitsa innekõkkõ firmadõ-mõtsaumanigõ iist: nä piäsi võtma näütüses inne mõtsaragomist keskkunnateenistüsest paprõ, kas tan mõtsan om määndsitki kaidsõtavit asjo seen.

  Määndside asju kaitsmisõlõ tulõs varatsõmbast rohkõmb mõtõlda?

  Kimmähe võinu võtta kaitsõ ala Setomaa tsässonit. Sääl om väega vanno kah. Kõgõ parõmb olnu, ku na as'a niisama alalõ püsüse.

  Ku võtat kaitsõ ala, sis tähendäs tuu bürokraatiat. Tuuperäst ma olõgi huvitõt rahva koolitamisõst, et inemiisi tiidmise kasunu.

  Küsse Harju Ülle
   
    
  Muinsuskaitseammõdi Võro kontor' om Võru Maavalitsuse majan Jüri tn 12, kolmas kõrd, tarõ 119. 
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
     
   Uma Lehe sõbõr!