Nummõr' 85
Süküskuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Ubinist saaki-i vallalõ
 •  
 • Ristipuiõst tetäs põh'alik andmõbaas'
 •  
 • Täämbä om edimäne võro raadiosaadõ
 •  
 • Linapäiv Mõnistõn
 •  
 • 20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
 • Elo
   
 • Porovigu, Caesar ja sininõna
 •  
 • Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
 •  
 • Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
 • Märgotus
   
 • Eestin om «turistõ aig»
 •  
 • 20 miljonit targalõ inemisele?
 •  
 • Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
 •  
 • «Võru kiil'» sünnüs häste kinkmises
 •  
 • Mis saa mehitsist?
 • Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Noormaa Tarmo härgütäs latsi perimüsmuusigat tegemä. 
    
  Haani miis' Noormaa Tarmo (24) nakkas seost sügüsest Võro Muusigakoolin latsilõ lõõdsamängu oppama. Muusigakoolin opp' süküskuust perimüsmuusigat 20 last, neli lõõtsa, 12 kannõld ja neli toropilli, pääle tuu opitas noid pille ka tõisi asju kõrvalt.

  «Ku nuuri lõõdsamängjit mano tulnu, olnu külh väega hää!» luut Tarmo. «Mitu aastakka om kõnõld, et Võro muusigakoolih pidänü iks taad umma «võro» pilli oppi saama.»

  Tarmo sõnno perrä olnu väega kimmäs asi, ku Võromaal tulnu kokko samal tasõmõl perimüsmuusiga punt' nigu setodõl «Zetod» ja «Tsibihärbläseq». «Ku näile hindile sääne asi miildüs, sis miildüs tõisilõ kah! Ku saanu siin ka säänest asja tekütä!» lupa Tarmo taa as'a nimel Võromaal tüüd tetä.

  Timahavva Villändi Kultuuriakadeemia perimüsmuusiga opitsihi lõpõtanu Tarmol om Võrol neli lõõdsaopjat, Haanin muusigakooli filiaalin kah kolm-neli. «Minevaasta käve 11 last Haanist Võrolõ muusigakuuli, tohutu aig läts' är nii vanõmbil ku latsil!» kitt Tarmo tuud, et no saava haani latsõ oppi pille paiga pääl. Haanin nakkas perimüsmuusigat op'ma kokko 13 last, klassikalist muusigat 10.

  Tuu oll' ammu, ku Tarmo esihindä jaos lõõdsamängu löüd. «Ku Võromaal pitto läät, sis Teppo pill' iks hürgäs koskil nukah,» kõnõlõs tä. «Kõgõ ma näi taad pilli: Ruusamäe Elmar käve Munamäel mängmäh ja sõbõr Mäesalu Indrek mänge ka taad pilli. Naksi timä kõrvalt op'ma. Op'õ nikagu tundsõ, et ei olõ inämb mõistust edesi minnä. Tahtsõ hirmsahe edesi oppi ja lätsigi Villändihe.»

  Suguvõsa tallo tulõk' om kimmäs

  Kaara-Tautsa talo Haani-Rõugu vaihõl om olnu põlinõ Tarmo suguvõsa kotus joba paar'sada aastakka. «Sääl parhilla ehitä ja tii maaparandust,» lupa Tarmo mõnõ ao peräst kimmähe umma tallo elämä minnä. «A muusigainemiisil om nii, et säänest kimmäst kotust olõki-i, kos kõik'aig elät: ma olõ kah üts' päiv Villändih, sis Tartoh, Võrol..., kotoh olõ kats' päivä,» kõnõlõs tä.

  Kukki Tarmo tekk' koolilõputüü Teppo Augustist ja timä pillest, olõ-i täl umma Teppo pilli. «Ku ei olõ viil juhust olnu, et saanu hindäle Teppo pilli osta, olõ-i tuu saatusõ puult määrät viil,» kõnõlõs tä.

  Kunagi taht Tarmo kimmäle Teppo lõõdsa umanigus saia. Parhilla lainas tälle Teppo pilli timä oppaja, tõõsõpoolõ Tauli Anu esä Ants. «Toda võta sis, ku kohegi pulma lää mäng'mä vai om määnegi muu tähtsa asi,» ütles Tarmo.

  «Ku sa mõtlõt, ku pall'o taa pill' umal aol massõ – 80 kuldruublit – kolm hobõst pidi üles kasvatama ja maaha müümä, et Teppo pilli saia, jummal' hoitku!» nent Tarmo. «Pidi olõma tahtmist taad pilli saia. Tõsõlt puult – sinnä pilli sisse oll' nii pall'o aigu pantu. Teppo rikkas es lää taa pilliehitämisega. Kõik' raha, mis tä sai, oll' tüü ja matõrjaalõ hind.»

  Tarmo löüd, et ku Teppo pilli omma seoni aoni alalõ hoitunu ja omma nii hää, sis käü pilli aolugu kimmähe pilli mano. Toda piät tiidmä ja kõnõlõma. «Võta pilli, mängi üte luu ja kõnõlõ kümme minotit taast pillist vai Teppost,» seletäs tä.

  Kõgõ parõmba meelega mäng Tarmo polkat. Kuis timä lõõdsamäng Võromaa rahvalõ miildüs: «Memme ikva ja papi tahtva kõnõlda Teppost,» muhelõs pillimiis'.

  «Noorõ mehe tulõva küsümä, kas taa om iks Teppo pill', mille pääl mängi. Kõik' tundva siin Teppot! Ku lää Põh'a-Eestih kohegi mäng'mä, näütä lõõtsa ja küsü, mis pill' seo om, sis üteldäs: kas akordion' vai?»
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
     
   Uma Lehe sõbõr!