Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kuis kuuli hääs tetä?
   
  Koolijuhi püüdvä mõota nuuri umma keskkuuli jäämä, avitas kutsõoppusõ-tsiht
   
  Kooli Heinar , Antsla Keskkooli direktor'
   
  Egäl juhul püvvämi mõota umma kuuli jäämä. Tuu jaos kõrraldami kutsõvalimispäivi. Ja püvvämi opikavva huvitavas tetä.

  Üten klassin om süvvämb majandusoppus kuuntüün paigapäälitside ettevõttidõga ja tõsõn klassin kodumajandustunni.

  Mi latsi tõmbasõ päämidselt är iks Tartu Treffner ja Miina Härma, seo aasta minti ka Tal'nalõ. Ärminegi põhjussõs om ütelt puult mainõküsümüs: et kas olõt lõpõtanu Antsla vai Treffneri. Tõsõlt sääne tõusiklik suhtumine kah. A ku om pääd ja tahtmist, saa meilt kah edesi.
   
  Stepanenkova Anna , Verska Gümnaasiumi direktor'
   
  Umakultuuritsõõri omma olnu meil aastit. Ku poisi saava massinaoppust, sõs tütrigu omma kodondusklassih, kon opatas umma käsitüüd ja muud. Seost aastast tahami tassakõistõ arõnda piirikaitsõ oppust. Niisamatõ om meil 10. klassih üts' tunn' vinne kiilt rohkõmb, kon opatas muuhulgah piirikaitsõ terminit.
   
   
  Mändmetsa Maido , Varstu Keskkooli direktor'
   
  Õnnõ hüvvi kogõmuisi kaudu olõmi mõotanu umma kuuli jäämä: ütelegi noorõlõ ei olõ mi õkva ütelnü, et är mingu är.

  Meil om pall'o valikainit keskkooli jaon. Näütüses minevaasta oll' kõigilõ keskkooli klass'õlõ projektikirutamise kursus. Ja mu teedä sai vähämbält üts' projekt' raha kah pääle. Meil om ka joonõstaminõ ja kimmäs arvudioppus.

  Midägi väega kunstligult ei taha mi ka opikavva panda, selle et kõik' saa algusõ inemisest.

  Võit jo külh linnukõsõ peräst midägi kõlavat vällä hõigada, a ku ei olõ oppajat, kiä helk'vide silmiga tuu as'a eläväs tege, sis om tulõmus kehväkene.
   
   
  Raadla Rein, Räpinä Ütisgümnaasiumi direktor'
   
  Timmahavva keväjä tahtsõmi aianduskooliga kuuhtüüh tetä eelkutsõoppust. Vällä kävemi lillisäädjä ja maastigukujundaja eriala. A huvvi põhikooli lõpõtajidõ seeh es olõ. Vas't selle, et näil om jo võimalik õkva aianduskuuli minnä. Taad liini püvvämi iks edesi aia.

  Pall'o käümi läbi paigapäälitside ettevõttidõga, latsõ käävä sääl kaemah.
   
  Sarapuu Arvo, Põlva Keskkooli direktor'
   
  Klassijuhataja iks tutvustasõ mi kooli võimaluisi. Tõisilõ kuul'õlõ teimi voldiku ja ka kodoleheküle päält saa teedüst.

  A eelkutsõoppusõga alostimi minevaasta. Tahtminõ oll' algusõn väega suur' – oppi tahtsõ 44 last. Teimi eski kolm paralleeli. A 44 latsõst jõudsõ klassi lõpuni 29.

  Üts' hädä, mille nii läts', oll' latsi tahtõjõvvõtus, võlss' elokaeminõ.

  Timahavva sügüse nõstimi latti – kutsõoppusõ klassi võtimi 36 last, nii säidse-katõsa jäi ussõ taadõ. Kutsõklassin om akadeemiliisi asju 8 tunni vähämb.

  Jüripääväst jaanini om näil 6-7 tunni Väimelän Võro Kutsõhariduskeskusõn teooriat ja praktikat. Opitas puiduga majandamist, hotelliteenindüst, metall'õ tüütlemist ja turismikõrraldust. Kutsõoppusõ plaani saimi Parksepä Keskkooli juhi Kesselmanni Ilmari käest. Nä omma jo üts' kuus aastakka tennü kuuntüüd Võro Kutsõhariduskeskusõga.

  Küsse Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!