Nummõr' 197
Vahtsõaastakuu 12. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsakeskus Põlva
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi tsõõriklaud tulõ Karilatsin
 •  
 • Umma Pitto lätt pia 2500 lauljat
 •  
 • Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
 •  
 • Moostehe rahvamuusikat tegemä!
 •  
 • Noorõ pidävä perimüskultuurist
 •  
 • 23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
 • Elo
   
 • Üte üü katõ katsigu saiva 15
 •  
 • Luminõ pildioppus Aderi Arnega
 •  
 • Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
 • Märgotus
   
 • Ruitlasõ Olavi: elämi üle Ansipi, Savisaarõ ja ka Padari valitsusõ
 •  
 • Võromaal olõt vaba
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Lõõdsakeskus Põlva
   
  Harju Ülle
    
   
  Põlva lõõdsavaimu hoitja: Rahvakultuuri arõndus- ja koolituskeskusõ Põlvamaa rahvakultuurias’atundja Taali Kati, lõõdsamehe Tartese Heino ja Ojasaarõ Toomas 
    
  Lõõdsamehe ja -meistri Tartese Heino käest om paari aastaga saanu lõõdsapisiläse nii pall’o Põlva kandi inemise, et mineväpuulpääväne, kolmas Põlva lõõdsapäiv tull’ tetä kultuurikeskusõ saalin – huvilidsõ es mahu inämb muusigakuuli är.

  «Uskmalda pall’o huviliidsi, hää lämmi tunnõ om, kõik omma nigu uma inemise!» oll’ Tartese Heinol kokko tulnu lõõdsasõpru üle hää miil. Pidol mängse lõõtsa tä esi, Indi Asso & Vennad, Noormaa Tarmo, Ubina Juhan, Teppo Aivar, nuur lõõdsamängomeistri Ojasaarõ Toomas Vanaküläst ja tõsõ. Sai kaia näütüst lõõdsamängjist ja nätä, mändsist jupõst üts lõõdsapill kokko käü.

  Lõõdsalukõ aigu lei hoolõga tandsu Mooste vallavanõmb Needo Ülo – timä kodokandin om päält suurõ folgipido Moostehe kolimist rahvapillihuvi kõvva nõsõnu.

  «Käve edimäne aasta Põlvan kursuisil, ostimi Heino käest üte lõõdsa kah, olõ pruuvnu mängi, a tsipa rassõ om iks!» selet’ Needo Ülo. «Ku kaet naid mängjit, sis tunnus, et mis tuu sis om: niisama muusiän mängvä. A ku esi proovit, sis lätt iks sassi külh...

  Aasta lõpus taha iks kats luku selges saia. Sis saat joba pidol är kävvü! Lõõts om sääne pill, et üts inemine ei saa külmäs jäiä, ku tuud kullõs ja näge!»

  «Om iks väega vingõ, et lõõtspillihuvilidsõ tulõva kokko ja saava ütstõsõ päält oppi,» kitt’ lõõdsamiis ja -oppaja Noormaa Tarmo Tartese Heinot lõõdsaoppuisi vidämise iist. «Perämädsel aol om hulga mano tulnu noid, kiä lõõdsamängo opva.

  Tuu and luutust, et mõnõ ao peräst om häid mängjit inämb. Tuu om nigu pürämiit: ku om häste hulga harrastajit, sis säält klaarusõ vällä mõnõ, kiä saava umbõ hääs mängjäs.»

  Tartese Heino naas’ Põlvan lõõdsamängu oppama katõ aastaga iist, lõõdsaoppus kasus egä aastaga. «Timahava om joba vahtsit opilaisi mano tulnu, huviliidsi om eski Inglüsmaalt,» selet’ tä. «Ma olõ joba pall’odõlõ ütelnü, et opmisõs olõ-i hää vanna pilli osta. Tuu lask õhku läbi ja algajal om rassõ mängi, vahtsõ pilliga om oppi pall’o lihtsämb.»

  Tuuperäst naas’ Heino esi lõõtsu meisterdämä, puur, saag ja hööveldäs uman lõõdsatüükuan sakõst poolõ üüni vällä. Tä om valmis tennü joba 12 lõõtsa ja naas’ lõõdsategemist ka tõisilõ oppama: 23. vahtsõaastakuul kell 11 saa Põlva muusigakoolin kolmandat kõrda kokko meistride klubi, kohe Heino uut ka vahtsit huviliidsi: «Pääasi, et Teppo ettevõtminõ alalõ jääsi, mi kohus om tuud edesi viiä.»

  Heino hää abimehe kõigi ärnimmatuisi ettevõtmiisi man omma Rahvakultuuri arõndamis- ja koolituskeskusõ Põlvamaa rahvakultuurias’atundja Taali Kati, Põlva muusigakuul, kultuurikeskus ja hulga häid lõõdsasõpru.

  «Om häste vahva, et Põlvan naid ettevõtmiisi tetäs, et Heino nakas’ esi pille tegemä ja nuuri miihi oppama, selle et Põlva kandin es olõ noorõmbit lõõdsamängjit pia sukugi alalõ jäänü.

  Teno toolõ, et Heino esi pille kah tege, tulõ vahtsit pillimängjit kõik aig mano,» kitt’ Võromaa muusõumi juht Telgi Maimu, kiä kõrraldas Võro folklooripido aigu Teppo Augusti nimelist lõõtsu võikimängmist ja ka tõisi lõõdsapitõ.


   
   
  Juhtkiri: Uman kandin piät iks umma kitmä
   
  Nigu iks vahtsõ aastaga algusõn, om ka parhilla mineväaastaga tegemiisile perräkaemisõ ja häie tegejide kitmise aig.

  Kultuurkapitali Võro maakunna ekspertgrupp om joba vällä hõiganu seokõrdsõ Kultuuripärli-preemiä ja Uma Lehe toimõndusõl om hää miil, et tuu saaja, tandsujuht Udrasõ Maire pidä luku Võromaast ja mi esierälidsest rahvakultuurist, nigu timä märgotusõst lukõ või.

  Hää miil om ka tuu üle, et Põlvan om lõõdsamäng suurõ huu sisse saanu ja nuuri mängjit tulõ mano nii et lust kaia ja kullõlda. Kõgõ inämb tulõ tuu iist kittä muidoki suurõ hingega lõõdsamiist Tartese Heinot, kiä väsümäldä oppas huviliidsilõ pillimängu ja om naanu ka lõõdsameisterdämist oppama. Heino esi seletäs, et tedä härgütäs takast suuv, et Teppo Augusti ettevõtminõ iks ello jääsi ja edesi lääsi.

  Tuu om väega illos suuv ja Põlvahe lõõdsamängu keskusõ luumisõ iist pand Uma Leht Tartese Heinolõ suurõ virtuaalsõ avvoraha kaala. Ka tõisilõ om Heino suur tüü ja ka timä anniga opilasõ silmä jäänü. Looda, et lõõdsamängo alalõhoitjit tuu iist ka lajõmbalt kitõtas.

  Harju Ülle, päätoimõndaja

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!